อ.ทพ.สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย

Sunpatch Benjavongkulchai

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา