ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

Assist. Prof. Supachai Chuenjitwongsa

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี