ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์

Assist. Prof. Supaporn Suttamanatwong

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา