ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา ศรีธัญรัตน์

Assist. Prof. Supreda Srithanyarat

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา