ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์

Prof. Thanaphum Osathanon

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์