อ.ทพญ.ธนัชพร จินดานิล

Thanatchaporn Jindanil

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา