ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล

Assist. Prof. Uraiwan Chokechanachaisakul

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ