ผศ.ทพ.ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน

Assist. Prof. Wacharasak Tumrasvin

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์