ผศ.ทพญ.ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร

Assist. Prof. Wareerat Chengprapakorn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์