ผศ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

Assist. Prof. Yanee Tantilertanant

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ