อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

Yanee Tantilertanant

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ