ทุนสำหรับนิสิต

เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเสมอกัน

paul siewert U28iCOx rUc unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการศึกษา

Education Scholarships

ทุนอุดหนุนการวิจัย

Research Scholarships

โครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

Scholarship Programme for ASEAN and NON–ASEAN Countries