หลักสูตร

COURSE SYLLABUS

 • 3214-102 (SOC DENT COMM) ทันตกรรมสังคมเพื่อการเรียนรู้ชุมชน
 • 3200-103 (COMP APP PROF) การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ
 • 3214-201 (ORAL HLTH BEHAV/ED) พฤติกรรมในช่องปากและการให้ทันตสุขศึกษา
 • 3214-304 (EPIDEMIOLOGY) ระบาดวิทยา
 • 3214-305 (COMM DENT PRAC I) ทันตกรรมชุมชนภาคปฏิบัติ 1
 • 3214-404 (ORAL HLTH PRO/PREV) การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรค
 • 3214-405 (COMM DENT PRAC II) ทันตกรรมชุมชนภาคปฏิบัติ
 • 3211-511 (ORAL MED CLIN II) เวชศาสตร์ช่องปากคลินิก 2
 • 3214-601 (HLTH CARE SYS) ระบบการดูแลสุขภาพ
 • 3200-601 (HLTH ORG ADMIN) การบริการองค์กรสุขภาพ
 • 3214-602 (COMM DENT PRAC III) ทันตกรรมชุมชนภาคปฏิบัติ 3
 • 3200-602 (INT CLIN SCI II) ทักษะการบูรณาการวิทยาศาสตร์คลินิก 2