หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ภฑิตา ภูริเดช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ปณัทชา วีระพล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ปณัทชา วีระพล

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

วนิดา ฉั่วสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวนิดา ฉั่วสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

น้องนุช บัวเพ็ชร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวน้องนุช บัวเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ณัฏฐิยา แผนสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัฏฐิยา แผนสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ศตพล เศรษฐเชื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศตพล เศรษฐเชื้อ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา