ทำบันทึกข้อความชี้แจงเรียนรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ระบุเหตุผลสุดวิสัย ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ แจ้งแนวทางชดเชยกิจกรรมนั้นๆ เช่น เข้าร่วมในปีการศึกษาถัดไป ทำกิจกรรมจิตอาสาทดแทน เป็นต้น โดยจะต้องมีการลงนามของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา(ถ้ามี) และหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ส่งเอกสารที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา เสนอรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

นิสิตทุกคนจะต้องทำกิจกรรมจิตอาสา 10 ชม./ปีการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  หรือ จนกว่านิสิตจะรักษาสถานภาพรอตีพิมพ์

ขอให้ทำกิจกรรมเพิ่มในปีการศึกษาถัดไป และส่งบันทึกข้อความชี้แจงสาเหตุ การทำกิจกรรมชดเชยเรียนรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเมื่อจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบและให้ความเห็นชอบด้วย

  1. สอบถามรหัสรายวิชา และตอนเรียน จากภาควิชา/หลักสูตร เพื่อป้องกันความผิดพลาดในภายหลัง และจะต้องตรวจสอบด้วยว่ารายวิชาที่ยื่นความจำนงไว้นั้น ลงทะเบียนสำเร็จทุกรายวิชาหรือไม่ ตามกำหนดการที่สำนักงานการทะเบียนแจ้งไว้ในปฏิทินการศึกษา
  2. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด