รองคณบดี

Dent Chula Pairoj Linsuwanont คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

Risa Chaisuparat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐาน และนวัตกรรม หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

paksinee 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษาต่อเนื่อง และกิจการนิสิตหลังปริญญา

ผู้อำนวยการ

wannawat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาววัณณวัฑ ประชุมรัตน์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

บุคลากรฝ่าย

chayasupak คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวชญาสุภัค สมกล่ำสนอง

บริการการศึกษา และนวัตกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

wannawat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาววัณณวัฑ ประชุมรัตน์

งบประมาณ กิจการนิสิตหลังปริญญา และนิสิตต่างชาติ

prapaipan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวประไพพรรณ หมวกเทพ

งานทะเบียน สารสนเทศ และประกันคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

anas คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอะนัส อามินเซ็น

เบิกจ่ายการเงิน การเรียนการสอน และทุนการศึกษานิสิต

ketsarin คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวเกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล

การศึกษาต่อเนื่อง

bualoy คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางบัวลอย เพ็งยี่สน

งานบริการทั่วไป