สวัสดิการนิสิตบัณฑิตศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สวัสดิการด้านสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นสถานพยาบาลแบบปฐมภูมิ ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้บริการเป็นการภายในองค์กรและเป็นสวัสดิการ โดยให้บริการตรวจรักษาแก่นิสิต บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัวบุคลากรเป็นกลุ่มหลัก  การให้บริการด้านการแพทย์ของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้แก่ การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม กายภาพบำบัด และคลินิกโรคเฉพาะทาง (เช่น คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกจักษุ คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ คลินิกโรคภูมิแพ้ คลินิกวัยทอง คลินิกโรคไต คลินิก หู คอ จมูก คลินิก ทางเดินอาหาร คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และระบบฮอร์โมน คลินิกผิวหนัง)

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 – 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2218 0568  
เว็บไซต์  http://www.cuhc.chula.ac.th/
เฟสบุ๊ค ChulalongkornUniversityHealthServiceCenter


โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสิทธิบัตรทองกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยย้ายสิทธิ์จากโรงพยาบาลเดิมมาใช้สิทธิ์ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sa.chula.ac.th/service/uc


ประกันอุบัติเหตุ

วงเงินค่าทดแทนสินไหม

 • กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป คุ้มครองค่ารักษาไม่เกินครั้งละ 40,000 บาท
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คุ้มครองค่ารักษาไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 210,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากเหตุอื่น 10,000 บาท
 • ค่าเคลื่อนย้ายศพ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

ขอให้นิสิตนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร มาติดต่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาล / เงินทดแทน ภายใน 45 วัน หลังเกิดอุบัติเหตุ

เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน

หากนิสิตประสบอุบัติเหตุและมีค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตและอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยจะสมทบเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

อุบัติเหตุในพื้นที่มหาวิทยาลัย หรือจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1 เท่าของวงเงินที่ประกันชีวิตคุ้มครองเช่น

 • นิสิตบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย มีค่ารักษา 100,000 บาท สามารถเบิกจากบริษัทประกัน 50,000 บาท ขอรับเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
 • อุบัติเหตุนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย จะได้รับเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินที่บริษัทประกันคุ้มครอง
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้นิสิตสูญเสียสมรรถภาพหรือทุพพลภาพถาวรในขณะที่ยังมีสถานภาพนิสิตจุฬาฯ ให้สนับสนุนเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CU Student Corner
ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ)
โทร. 0 2218 7077 หรือ 08 1453 3233
เว็บไซต์ http://www.sa.chula.ac.th/service/insurance/
เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/borikarnnisitchula/


ประกันสุขภาพสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sa.chula.ac.th/service/health-insurance-for-foreigner-student/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง
โทร 08 1453 323 (10.00-17.00น.)


สวัสดิการการรักษาทางทันตกรรมสำหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้รับบริการที่คลินิกทันตกรรมบริการ หน่วยงานเฉพาะทางต่าง ๆ และ คลินิกบัณฑิตศึกษา โดยคณะฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษา ยกเว้นค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการ ค่าชิ้นงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์รากเทียม ส่วนการรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันให้เรียกเก็บร้อยละ 60 ของค่ารักษาระดับที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ให้การรักษาจะต้องลงนามพร้อมกำกับค่าบริการที่ยกเว้นการเรียกเก็บแต่ละครั้ง (ประกาศอัตราค่าบริการ โรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คลินิกทันตกรรมบริการ การเงิน หรือประชาสัมพันธ์ (ชั้น1 อาคารสมเด็จย่า 93)

เว็บไซต์ www.dent.chula.ac.th/offices/hospital/


สวัสดิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • CUNET Account คือบัญชีผู้ใช้ของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถใช้ CUNET Account กับบริการของมหาวิทยาลัย ระบบอีเมล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ChulaWiFi และ ระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect
 • อีเมลสำหรับนิสิต (StudentID@student.chula.ac.th) มีพื้นที่การใช้งาน mailbox 50 GB
 • G Suite for Education (Google Apps) บริการทางเลือกในการทำงาน โดยมีเครื่องมือสำหรับทำงาน เช่น ระบบเอกสาร ระบบประชุมทางไกล ระบบเก็บข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมายOffice 365
 • VPN บริการที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย
 • Zoom โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน การประชุม ออนไลน์ นิสิตยืมใช้งานด้วยตนเองผ่านระบบยืมใช้งานซอฟท์แวร์ สามารถยืมใช้งานโปรแกรม zoom ได้มากถึง 120 วัน และยืมล่วงหน้าได้ ถึง 30 วัน
 • Office 365 บริการในการทำงาน โดยมีเครื่องมือสำหรับทำงาน เช่น ระบบเอกสาร ระบบการทำงานร่วมกัน ระบบประชุมทางไกล และบริการอื่น ๆ บน Cloud ของไมโครซอฟต์ สิทธิ์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมชุด Microsoft Office 2019 ติดตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว บน PC หรือ MAC 5 เครื่อง / แท็บเล็ต 5 เครื่อง / สมาร์ตโฟน 5 เครื่อง
 • SPSS โปรแกรมวิเคราะข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในการทำงาน การวิจัย
 • Adobe โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน ชุด Adobe Creative Cloud ซึ่งในชุดมีโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Photoshop Illustrator Acrobat Pro ฯลฯ
 • Trend Micro โปรแกรม Antivirus ที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ใช้บริการซึ่งสามารถป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ ทำให้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ปลอดภัยมากขึ้น
 • Windows 10 Education สามารถดาวน์โหลด Windows เพื่ออัปเกรด (ต้องมี Windows ลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวให้เป็นเวอร์ชั่นที่ต้องการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/all-services/?sub-filter-category=students

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3
เว็บไซต์  https://www.it.chula.ac.th
อีเมล help@chula.ac.th


สวัสดิการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

สิทธิ์บัตรจอดรถแบบรายเดือน อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)

นิสิตผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้บัตรจอดรถได้ครั้งละ 6 เดือน หลังจากนั้นจะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันการใช้ต่อ

เอกสารประกอบการขอบัตรจอดรถ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าทะเบียนรถ ที่แสดงชื่อเจ้าของรถ

*กรณีเป็นรถบุคคลอื่น พ่อ แม่ พี่น้อง นามสกุลเดียวกัน บุคคลในครอบครัว ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถระบุว่า “มอบอำนาจให้นาย/นางสาว…….ดำเนินการขอจอดรถในอาคารวิทยกิตติ์แทน”

นิสิตยื่นเอกสารสมัครครั้งแรกและกรอกแบบฟอร์มขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง พร้อมเงินจำนวน 1,200 บาท (ค่ามัดจำบัตร 200 + ค่าจอดเดือนแรก 1,000)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
อีเมล graddentcu@chula.ac.th


ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชั้น 3 และ 4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

ชั้น 3

 • บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง / ห้องประชุมกลุ่มย่อย
 • บริการหุ่นปฏิบัติการเสมือนจริง (Simodont)

ชั้น 4

 • บริการหนังสือใหม่ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์
 • บริการงานวารสารฉบับปัจจุบัน และฉบับเย็บเล่ม
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในจุฬาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล panchanit.b@chula.ac.th
เว็บไซต์ http://www.lib.dent.chula.ac.th/
โทรศัพท์ 0-2218-9017-9, 0-2218-9031


หอพักเรือนวิรัชมิตร (CU I-House)

ที่ตั้ง 268 ซอยจุฬา 9 ถนนจรัสเมือง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูแลและบริหารจัดการโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ (คุณสุทธิรักษ์ คงเพ็ชร์)
โทร. 089-799-3900 หรือ 02-217-3188 หรือ 066-095-1670
อีเมล book@thecuihouse.com
เฟสบุ๊ค  http://facebook.com/CUiHouseBangkok
เว็บไซต์ http://www.pmcu.co.th/?page_id=9795