หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Endodontics
(International Program)

shutterstock 1405987151 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์นี้ เป็นการเรียนเทียบเท่ากับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ นิสิตได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากจุฬาฯ และยังสามารถไปสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพได้ โดยจะได้อนุมัติบัตรทางวิชาชีพเมื่อสอบผ่านอีกด้วย ระหว่างการเรียนการสอนมีการจำลองสถานการณ์การสอบทั้งข้อเขียน และการสอบปากเปล่า เพื่อช่วยให้นิสิตได้เตรียมตัวในการสอบอนุมัติบัตรทางวิชาชีพต่อไป
 • หลังจากสำเร็จการศึกษา นิสิตจะได้รับประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระหว่างการศึกษานิสิตสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ศูนย์กีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม

ความเป็นมาของหลักสูตร

เนื่องจากประเทศไทยยังมีความ ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางการรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้าวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญในการวิทยาเอ็นโดดอนต์ และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักการและเหตุผล

จากความต้องการของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ และความต้องการบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงมากของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญในด้านการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยวิทยาเอ็นโดดอนต์ ที่มีความซับซ้อนของโรค และมีความเกี่ยวข้องกับงานของแพทย์หรือทันตแพทย์สาขาอื่นได้ และสามารถค้นคว้าวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตให้มีความคิดวิจารณญาณในการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทั้งยังตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อวิชาชีพและสังคม

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

Why Endodontics At Chula คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถมีจำนวนเพียงพอ การเรียนการสอนเป็นกันเอง เน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และคิดวิเคราะห์

2

อุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอและทันสมัย ในคลินิกบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการรักษาคลองรากฟัน เช่น Dental operating microscope ทุกเก้าอี้ทำฟัน เครื่อง ultrasonic เครื่องมืออุดคลองรากฟันแบบ warm vertical compaction และอุปกรณ์ในการทำศัลยกรรมปลายรากพร้อม พร้อมทั้งมีวัสดุหลากหลายให้เลือกใช้งาน

3

ผู้ป่วยหลากหลายประเภทให้ฝึกปฏิบัติคลินิก และมีการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลอื่น

4

ห้องสมุด และระบบ wifi ที่ดีเยี่ยม ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลหนังสือ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

5

สถานที่อยู่ใจกลางเมือง เดินทางมาได้สะดวกมีรถไฟฟ้า รถประจำทางผ่านหลายสาย และใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารสามารถผ่อนคลายได้หลังเลิกเรียน

 สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สามารถช่วยในการพัฒนาความรู้ ความสามารถตลอดจนการทำงานการรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งพัฒนาให้นิสิตสามารถจบไปเป็นวิทยากรและสอนได้ ทั้งนี้หลักสูตรยังมีการสอนในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้นิสิตพัฒนาความรู้ในการทำงานอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยังมีโอกาสในการสอบเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ของประเทศได้

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นสาขาที่สำคัญเพราะมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยและช่วยบรรเทาอาการปวดให้กับผู้ป่วย อีกทั้งงานรักษาคลองรากฟันเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูงทำให้ในปัจจุบันยังเป็นสาขาขาดแคลน และยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 
 • สามารถเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัย
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับการทำโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

Curriculum

ข้อมูลหลักสูตรสามารถดูได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ www.register.gradchula.com

ปฏิทินการศึกษา

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

 • ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครจาก www.dent.chula.ac.th/grad
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี  026-2-70085-2  
 • ส่งใบสมัคร  หลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด (ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและรหัสหลักสูตรหน้าซอง) ส่งด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์ที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไม่เกิน 1 วัน หลังวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์) 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 • Hold a Doctor of Dental Surgery degree from the University accredited by the Ministry of Education and/or the Dental Council of Thailand. / GPAX at least 2.5
 • Hold a valid License to Practise Dentistry from Thai  Dental Council/ or applicants who do not have a Thai Dental Practice License must provide Thai Dental Examination for Registration and Licensing to Practise Dentistry Part I and Part II passing scores for admission.
 • Obtain at least one year of working experience in dental practice.(from license granteddate till begin of first semester.)
 • CU-TEP score of at least 60 or TOEFL (PBT or equivalent iBT) score of at least 470 or IELTS score of at least 4.5 taken within 2 years. (Applicants with CU-TEP score of at least 30 or TOEFL score of at least 400 or IELTS score of at least 3.0 may be admitted to the program but they have to meet the language proficiency requirement of the graduate school before graduation.)    
 • Possess qualifications complied with those announced by the Graduate College (to be announced yearly). The Program Administrative Committee reserves the rights to consider other qualifications that deem appropriate to be eligible for admission application.

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • ประมาณเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน

 • ตามประกาศจุฬาฯ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ภาคต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

กิจกรรมของหลักสูตร

 • โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด นิสิตจะได้ไปทำการรักษาคลองรากฟันให้เด็กด้อยโอกาสที่บ้านปากเกร็ด
 • กิจกรรมทำฟันฟรีของคณะ ทุกวันทันตสาธารณสุขของปีจะได้ร่วมทำฟันฟรีให้กับผู้ป่วย
 • จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง นิสิตบัณฑิตศึกษาของสาขาจะได้ร่วมงานประชุมวิชาการของสาขาหรือช่วยงานเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ/คลินิก

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • รศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.