หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วิทยาเอ็นโดดอนต์

Endodontics

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

ผศ.ทพญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร

สมสินี พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ

ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล

ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต

ชนากานต์ สินเสรีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ชนากานต์ สินเสรีกุล

หลักสูตรที่คุณสนใจ

สนใจรับข่าวสารหลักสูตร
ทางอีเมล

การบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรทางอีเมลเป็นไปตามประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8795
  • Facebook