หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Endodontics
(International Program)

shutterstock 1405987151 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์นี้ เป็นการเรียนเทียบเท่ากับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ นิสิตได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากจุฬาฯ และยังสามารถไปสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพได้ โดยจะได้อนุมัติบัตรทางวิชาชีพเมื่อสอบผ่านอีกด้วย ระหว่างการเรียนการสอนมีการจำลองสถานการณ์การสอบทั้งข้อเขียน และการสอบปากเปล่า เพื่อช่วยให้นิสิตได้เตรียมตัวในการสอบอนุมัติบัตรทางวิชาชีพต่อไป
 • หลังจากสำเร็จการศึกษา นิสิตจะได้รับประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระหว่างการศึกษานิสิตสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ศูนย์กีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม

ความเป็นมาของหลักสูตร

เนื่องจากประเทศไทยยังมีความ ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางการรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้าวิจัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญในการวิทยาเอ็นโดดอนต์ และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

หลักการและเหตุผล

จากความต้องการของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ และความต้องการบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงมากของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญในด้านการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยวิทยาเอ็นโดดอนต์ ที่มีความซับซ้อนของโรค และมีความเกี่ยวข้องกับงานของแพทย์หรือทันตแพทย์สาขาอื่นได้ และสามารถค้นคว้าวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตให้มีความคิดวิจารณญาณในการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทั้งยังตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อวิชาชีพและสังคม

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

Why Endodontics At Chula คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถมีจำนวนเพียงพอ การเรียนการสอนเป็นกันเอง เน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และคิดวิเคราะห์

2

อุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอและทันสมัย ในคลินิกบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการรักษาคลองรากฟัน เช่น Dental operating microscope ทุกเก้าอี้ทำฟัน เครื่อง ultrasonic เครื่องมืออุดคลองรากฟันแบบ warm vertical compaction และอุปกรณ์ในการทำศัลยกรรมปลายรากพร้อม พร้อมทั้งมีวัสดุหลากหลายให้เลือกใช้งาน

3

ผู้ป่วยหลากหลายประเภทให้ฝึกปฏิบัติคลินิก และมีการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลอื่น

4

ห้องสมุด และระบบ wifi ที่ดีเยี่ยม ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลหนังสือ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

5

สถานที่อยู่ใจกลางเมือง เดินทางมาได้สะดวกมีรถไฟฟ้า รถประจำทางผ่านหลายสาย และใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารสามารถผ่อนคลายได้หลังเลิกเรียน

 สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สามารถช่วยในการพัฒนาความรู้ ความสามารถตลอดจนการทำงานการรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งพัฒนาให้นิสิตสามารถจบไปเป็นวิทยากรและสอนได้ ทั้งนี้หลักสูตรยังมีการสอนในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้นิสิตพัฒนาความรู้ในการทำงานอีกด้วย นอกจากนี้นิสิตยังมีโอกาสในการสอบเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ของประเทศได้

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นสาขาที่สำคัญเพราะมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยและช่วยบรรเทาอาการปวดให้กับผู้ป่วย อีกทั้งงานรักษาคลองรากฟันเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูงทำให้ในปัจจุบันยังเป็นสาขาขาดแคลน และยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 
 • สามารถเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัย
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับการทำโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

Curriculum

ข้อมูลหลักสูตรสามารถดูได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ www.register.gradchula.com

ปฏิทินการศึกษา

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Endodontics

International Program

 • Period of Admission: October 2, 2023 – November 17, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1x1Gvn4M7k7bLaAaS0FPJAv_ObceaXW7t/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl_zJ3PAIOpVf2chrWmDUSfXEh9iyE9qWi2j71wASpP0RymQ/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Miss Boonnutcha kedpocha
Department of Operative Dentistry,
09.00 am – 04.00 pm 
10th floor Boromnajsrinakharindra building

 • Tel. (+66) 0 2218 8795
 • Email: operativedent_cu@hotmail.com

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน

 • ตามประกาศจุฬาฯ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ภาคต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

กิจกรรมของหลักสูตร

 • โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด นิสิตจะได้ไปทำการรักษาคลองรากฟันให้เด็กด้อยโอกาสที่บ้านปากเกร็ด
 • กิจกรรมทำฟันฟรีของคณะ ทุกวันทันตสาธารณสุขของปีจะได้ร่วมทำฟันฟรีให้กับผู้ป่วย
 • จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง นิสิตบัณฑิตศึกษาของสาขาจะได้ร่วมงานประชุมวิชาการของสาขาหรือช่วยงานเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ/คลินิก

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • ผศ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.