Home/ภาควิชา/ภาควิชาจุลชีววิทยา

ติดต่อ
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 3 อาคารพรีคลินิก (ทันตะ 14)
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330