Home/ภาควิชา/ภาควิชาจุลชีววิทยา

ติดต่อ
ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันต 14 (พรีคลีนิก)
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330