หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

กิตติ ต.รุ่งเรือง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.กิตติ ต.รุ่งเรือง

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์

อาจารย์ประจำภาควิชา

พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

เตือนใจ หารมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเตือนใจ หารมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สุรีพร ม่วงสวัสดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุรีพร ม่วงสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์