ขออภัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

แบบฟอร์มขอรับบริการ

บริการเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ (SPECIMEN)

บริการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Autoclave ด้วย spore test

บริการทดสอบการฆ่าเชื้อของน้ำยาเคมีที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม

บริการตรวจเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำจากระบบน้ำของยูนิตทำฟัน