หลักสูตรบัณฑิตศึกษา


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ


2.

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย

**หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แขนงพยาธิวิทยาช่องปาก เปิดรับนิสิตที่ลงทะเบียนควบหลักสูตรหลังปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปริญญาโทหรือปริญญาเอกเท่านั้น**


รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการสำหรับนิสิตทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และในระดับบัณฑิตศึกษา โดยสอนวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับนิสิตหลังปริญญาในหลากหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับชื่อวิชารหัสวิชา
ปริญญาบัณฑิตรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิตที่ภาควิชารับผิดชอบ
 1. พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology) (2 หน่วยกิต)3203-306
 2. ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology Laboratory) (1 หน่วยกิต)3203-307
 3. ความผิดปกติและโรคของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 1 (Abnormalities and Diseases of Craniofacial Complex I) (3 หน่วยกิต)3200-305
 4. ปฏิบัติการความผิดปกติและโรคของกะโหลกศีรษะและใบหน้า (Abnormalities and Diseases of Craniofacial Complex Laboratory) (1 หน่วยกิต)3200-306
 5. ความผิดปกติและโรคของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 2 (Abnormalities and Diseases of Craniofacial Complex II) (3 หน่วยกิต)3203-307
บัณฑิตศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
 1. พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology) (2 หน่วยกิต)3203-701
 2. พยาธิวิทยาการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อช่องปาก (Diagnostic Pathology of Oral Tissue Diseases) (1 หน่วยกิต)3203-719
 3. พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง (Advanced Oral Pathology) (1 หน่วยกิต)3203-707
 4. วิธีการทางพยาธิวิทยาขั้นสูง (Advanced Methods in Pathology) (2 หน่วยกิต)3203-705
 5. วารสารสัมมนาทางพยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology Journal Club) (2 หน่วยกิต)3203-704
 6. สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinico-Pathologic Conference) (2 หน่วยกิต)3203-708
 7. ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 1 (Surgical Oral Pathology I) (4 หน่วยกิต)3203-711
 8. ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 2 (Surgical Oral Pathology II) (6 หน่วยกิต)3203-712
 9. ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 3 (Surgical Oral Pathology III) (6 หน่วยกิต)3203-713
 10. ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 4 (Surgical Oral Pathology IV) (9 หน่วยกิต)3203-714
 11. ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 5 (Surgical Oral Pathology V) (9 หน่วยกิต)3203-721
 12. ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 6 (Surgical Oral Pathology VI) (5 หน่วยกิต)3203-716