หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป

หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

somchai คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมชาย ยอดสง่า

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

srinuan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศรีนวล แนบสนิท

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปิยะธิดา กนะกาศัย

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์


ทันตแพทย์ประจำบ้าน

Mac resize คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์

ทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

พรนัชชา Gam คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พรนัชชา อินทอง

ทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

Rahman Didi คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Rahman Wahyudi

ทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1