Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

งานบริการของภาควิชา

บริการทางวิชาการ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อเยื่อ

ห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยา  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาช่องปากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อเยื่อ โดยคณาจารย์ผู้ตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสบการณ์ ได้รับคุณวุฒิเฉพาะทางและมีการเพิ่มพูนวิชาความรู้สม่ำเสมอ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในส่วนของห้องปฏิบัติการมีการจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว สะดวก สะอาด รวดเร็ว และได้มาตรฐานการบริการตรวจวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อเยื่อ  

ขอบเขตการให้บริการ

  1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของรอยโรคในช่องปากและขากรรไกรโดยรับสิ่งส่งตรวจจากทั้งหน่วยงานภายใน (เคสรหัส S) และหน่วยงานภายนอก (เคสรหัส X) สิ่งส่งตรวจที่รับมีทั้งเป็นชิ้นเนื้อเยื่ออ่อน ฟัน และกระดูกจากบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
    ทางห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยาจะนำสิ่งส่งตรวจไป process ผลิตเป็น Hematoxylin & Eosin stained slides (H&E stained slides) เพื่อให้ทันตพยาธิแพทย์อ่านผล ให้คำวินิจฉัยโรค และออกรายงานผลการวินิจฉัยโรค (Pathology report)
  2. สำหรับการวินิจฉัยโรคในเคสที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัย Immunohistochemistry ทางห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยาสามารถผลิตสไลด์ด้วยเทคนิค Immunohistochemistry ได้
  3. ให้บริการปรึกษาสไลด์เนื้อเยื่อแผ่นบางของผู้ป่วยที่ในกรณีที่มีปัญหาในการให้คำวินิจฉัยโรค
  4. ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิจัย ของนิสิต และคณาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. รับสิ่งส่งตรวจภายในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  8.30 น. –  12.00 น. และ  13.00 น.-  16.00 น. 

ส่งใบคำร้องขอรับบริการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อเยื่อ ชิ้นเนื้อเยื่อผู้ป่วย พร้อมทั้งแนบค่าบริการ มาที่

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทางภาควิชาจะจัดส่งรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคกลับไปให้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับชิ้นเนื้อเยื่อ ยกเว้นกรณีที่ชิ้นเนื้อเยื่อที่ส่งมามีจำนวนมาก หรือ เป็นชิ้นกระดูกที่ต้องผ่านกระบวนการเพื่อละลายแคลเซียมก่อนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งทำให้การจัดส่งรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคล่าช้าได้ หากทันตแพทย์ผู้รักษาท่านใดจำเป็นต้องการทราบผลการตรวจวินิจฉัยโรคโดยด่วนสามารถทำการติดต่อเพื่อปรึกษากับทันตแพทย์ผู้อ่านชิ้นเนื้อได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ 0 2218 8797 – 8

คลิกเพื่อ ส่งแบบฟอร์มขอตรวจชิ้นเนื้อในช่องปากออนไลน์ 

ภาพแสดงกระบวนการทำงานของหน่วยบริการตรวจวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อเยื่อ

op lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อ ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

file 274 th 1104 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารดาวน์โหลด