รู้จักภาควิชาปริทันตวิทยา


ประวัติความเป็นมา

ในอดีตการเรียนการสอน วิชาปริทันตวิทยา อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ผศ.ทญ.วราภรณ์ บัวทองศรี ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากในขณะนั้น เห็นว่าในภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางเวชศาสตร์ช่องปากอยู่จำนวนหนึ่ง และทางปริทันตวิทยาอีกจำนวนหนึ่ง หากแยกเป็น 2 ภาควิชาอย่างชัดเจน จะทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานวิจัยในแต่ละสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ภาควิชาปริทันตวิทยาจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 อันเป็นผลจากความพยายามและความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์ ในสมัยเริ่มแรกนั้นภาควิชาปริทันตวิทยามุ่งการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตเป็นหลัก รับนิสิตบัณฑิตศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเพียงปีละ 2 คน ต่อมาจึงขยายจำนวนรับเป็น 5 คน

ในปี พ.ศ. 2528 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา)

และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เป็นผลให้ภาควิชาฯมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เพื่อต่อยอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอีก 1 ปี และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีคุณสมบัติในการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทยสภา ภาควิชาได้ทำการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาปริทันตวิทยาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา 

ปรัชญา

ภาควิชาปริทันตวิทยามีปรัชญาที่สอดคล้องกับของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวคือจักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูง ในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถและมีจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 

ปณิธาน

ภาควิชาปริทันตวิทยามีปณิธานที่สอดคล้องกับของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวคือจักเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วย ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาปริทันตวิทยา โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน

A world class national academy of Periodontology and Dental Implantology that generates knowledge and innovation necessary for the creative and sustainable transformation of Thai society.

พันธกิจ

 • 1. Create graduates who possess academic knowledge, advanced skills, a sense of public responsibility, and leadership qualities.
 • 2. Be a pioneer in the development of knowledge, creating innovations for teaching and research.
 • 3. Produce internationally recognized academic research and output.
 • 4. Apply knowledge learned towards the sustainable development of the country and society.

หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา จากอดีต – ปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2531
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์   บัวทองศรี
 • พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535
  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หาญณรงค์   พิทยะ
 • พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2543
  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นพดล   ศุภพิพัฒน์
 • พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฐิติมา   ภู่ศิริ
 • พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรอนงค์   วนิชจักร์วงศ์
 • พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2563
  ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รังสินี   มหานนท์
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์  ตามสายลม

แนะนำอ่านต่อ

คณาจารย์และบุคลากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อภาควิชาปริทันตวิทยา