บุคลากรงานพัสดุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

หัวหน้างานพัสดุ

laong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวละออง ศรีสูงเนิน

หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8610

หัวหน้าหน่วยจัดหา

naree คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนารี อยู่สุข

หัวหน้าหน่วยจัดหา
โทรศัพท์ 0 2218 8607

เจ้าหน้าที่

ketsaya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเกศญา มีศิริ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ จัดซื้อครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2218 8612

suksri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุขศรี วงศ์นุช

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
รับผิดชอบ จัดหาวัสดุด้วยเงินสดย่อย
โทรศัพท์ 0 2218 8616

thanita คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางธนิตา พุ่มพวง

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
รับผิดชอบ จัดซื้อวัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8614

noppawan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนพวรรณ จูสุข

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ จัดซื้อวัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8614

potchanakorn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพจนกร พลอยงาม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ จัดจ้างงานซ่อมและวัสดุงานซ่อม
โทรศัพท์ 0 2218 8611

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอุไรวรรณ ดีประเสริฐ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
หัวหน้าหน่วยทะเบียนครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2218 8615

ratchada คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรัชฎา เพชรดี

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
รับผิดชอบ คลังวัสดุทันตกรรม
โทรศัพท์ 0 2218 8605

parnsiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปาณสิริ รุ่งเรือง

ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติการ
รับผิดชอบ คลังวัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2218 8605

pattarakorn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภัทรกรณ์ เปสโร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับผิดชอบ ข้อมูลพัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8606

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรจเรจ ปิติพืชญ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ ทะเบียนครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2218 8613

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนภัสนันท์ เดือนหงายแจ่ม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ งานจ้างทำฟันปลอมและวัสดุรากเทียม
โทรศัพท์ 0 2218 8611