บุคลากรงานพัสดุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศิริกัลยา อรรถศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ศิริกัลยา อรรถศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

เสาวลักษณ์ ตรีสุวรรณ์ bg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.เสาวลักษณ์ ตรีสุวรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ 0 2218 8639

หัวหน้างานพัสดุ

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอุไรวรรณ ดีประเสริฐ

หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8610

หัวหน้าหน่วยจัดหา

naree คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนารี อยู่สุข

หัวหน้าหน่วยจัดหา
โทรศัพท์ 0 2218 8607

เจ้าหน้าที่

noppawan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนพวรรณ จูสุข

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ จัดซื้อวัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8614

potchanakorn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพจนกร พลอยงาม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ จัดจ้างงานซ่อมและวัสดุงานซ่อม
โทรศัพท์ 0 2218 8611

ratchada คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรัชฎา เพชรดี

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
รับผิดชอบ คลังวัสดุทันตกรรม
โทรศัพท์ 0 2218 8605

parnsiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปาณสิริ รุ่งเรือง

ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติการ
รับผิดชอบ คลังวัสดุทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2218 8605

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรจเรจ ปิติพืชญ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ ทะเบียนครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2218 8613

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนภัสนันท์ ตรีทศ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
รับผิดชอบ งานจ้างทำฟันปลอมและวัสดุรากเทียม
โทรศัพท์ 0 2218 8609

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุธิดา เกษมสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 0 2218 8606

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเบญจณี กังเจริญ

เจ้าหน้าที่จัดหา
โทรศัพท์ 0 2218 8616

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธนาภรณ์ ภู่สิงห์

เจ้าหน้าที่ทะเบียนครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 0 2218 8865

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเมธาวี ศรีลาลัย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ
โทรศัพท์ 0 2218 8615

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวแพรวพรรณ อ่อนเปรี้ยว

คลังวัสดุทันตกรรม
โทรศัพท์ 0 2218 8605