img 300 3758 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาให้เกิดการบริหารเชิงระบบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบคุณภาพการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อสังคมทั้งด้านผลผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และประสิทธิภาพในการให้บริการต่อสังคม

เกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วย เรื่องสำคัญ 7 ด้านในการบริหารและดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่

  1. การนำองค์การ
  2. กลยุทธ์
  3. ลูกค้า
  4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
  5. บุคลากร
  6. ระบบปฏิบัติการ

โดย ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เกี่ยวข้องกับการ รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนผลการดำเนินงาน และนำมาปรับปรุงผลการดำเนินการของทั้งองค์กรต่อไป

EdPEx model คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย