img 300 3758 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์
และการพัฒนาองค์กร

คณะทำงาน

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านประกันคุณภาพสารสนเทศ
และการจัดการความรู้

kobkan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกอบกาญจน์ ขำแจ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

pronthip คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพรทิพย์ วตะกูลสิน

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

jirawan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจิรวรรณ บุญญะฐี

พยาบาลวิสัญญี

ornanong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรอนงค์ น้ำคำ

เจ้าหน้าที่

jirapa คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจิรภา เลิกนอก

พนักงานธุรการ