กิจกรรมที่ผ่านมา

การฝึกอบรมเชิงบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ข้อควรรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ภาค 1”

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหน้าที่กำกับการดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 จึงจัดการฝึกอบรมเชิงบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ข้อควรรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ภาค 1”

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องเรียน Smart Classroom 911 ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
วิทยากรบรรยายโดย ผศ. ทพ. ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา (ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร)