กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง ข้อควรรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ภาค 2

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงบรรยายในหัวข้อ “ข้อควรรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ภาค 2” บรรยายโดย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ มาตรฐานหลักสูตรและนวัตกรรมหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากอาจารย์ประจำภาควิชาและหลักสูตรต่าง ๆ การบรรยายในครั้งนี้ได้ทำให้อาจารย์ได้รับทราบถึงหลักการที่สำคัญในการบริหารหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และคาดว่าจะได้มีโอกาสในการจัดบรรยายในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง