กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมพบปะนิสิตชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยคณบดี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้พบปะนิสิตชาวต่างชาติที่เป็นนิสิตปัจจุบันของหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนิสิตมาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  12 คน นิสิตต่างชาติรู้สึกมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมพบปะสังสรรค์กัน โดยการพบปะในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยคณบดี เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่างชาติ ในการนี้นิสิตต่างชาติได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาสามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นิสิตต่างชาติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตต่างชาติได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์และรู้จักกันมากขึ้น