กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการสุขภาวะจิต หัวข้อการบรรยาย “it’s ok not to be ok วิชาใจเบา ฉบับมือปราบความเศร้า”

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสุขภาวะจิต สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 หัวข้อการบรรยาย “it’s ok not to be ok วิชาใจเบา ฉบับมือปราบความเศร้า” วิทยากรโดย พ.ญ. พิยะดา หาชัยภูมิ (คุณหมอเอิ้น) จิตแพทย์นักเขียน-นักแต่งเพลง พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ พานิสิตเข้าไปสำรวจจิตใจตนเอง รู้จักและยอมรับตนเองและผู้อื่น และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป