กิจกรรมที่ผ่านมา

งานปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom (The post-Training Address Activity Online Via Zoom for Graduate Studies of the 2020 Academic year )

วันพุธที่  7 กรกฎาคม  2564 ณ ห้อง Smart Classroom 912 และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

เพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา  ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสังคมและมีโอกาสรับพรจากคณาจารย์เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นสิริมงคลหลังจากสำเร็จการศึกษา  โดยในงานได้มีตัวแทนคณาจารย์กล่าวอวยพรนิสิต

การบรรยายพิเศษจาก ทพญ.ธิชาพร ชนะรัตนุบล (หมอแพต) ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ชมวิดีโอการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/v/1TE9RvR-k/ และมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ช่วยเหลืองานกิจการบัณฑิตศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563

On Wednesday 7th July 2021, The Graduate Studies Division has arranged an The Post-training Address Activity, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. Academic Year 2020. Via Zoom Program.

At the event, officials from the faculty showered blessings on the students. Special Guest speaker Dr.Thichaporn Chanarattanubol (Dr.Phat), a successful alumni in life. Watch a video at https://fb.watch/v/1TE9RvR-k/ And Certificate Ceremony for graduate student committees that have engaged with graduate school affairs throughout the academic year 2020.