กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (The Graduate Studies Orientation Activity Academic Year 2021)

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.15 น. ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (The Graduate Studies Orientation Activity Academic Year 2021) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปแกรม Zoom ผู้ร่วมงานจำนวน ทั้งสิ้น 160 คน ประกอบด้วย นิสิตใหม่ คณาจารย์ และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การกล่าวต้อนรับ แนะนำคณะ สิทธิ์สวัสดิการ บรรยายหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต โดย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ และวิดีโอน่ารักๆ จากนิสิตรุ่นพี่บัณฑิตศึกษาด้วย

On Friday 6 August 2021 at 09.00-12.15 Hrs, The Graduate Studies Division presents The Graduate Studies Orientation Activity, Academic Year 2021, to use the Zoom Program. 160 people participated in the joiner, Ex students, instructor and committee of faculty. The activities include :

  • First – Speech by Dean
  • Introduction to the Faculty of Dentistry
  • Student welfare

Describe interesting topics that are useful to students by the Dean, Associate Dean, Assistant Dean, and representatives from departments of faculty, and each department has a video presentation from a senior student.