กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการให้คำปรึกษาทางสถิติสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ ผ่าน Zoom โดยอาจารย์ประจำผู้เชี่ยวชาญของคณะ  ได้แก่  

  • รศ. ทพ.ชาญชัย โห้สงวน
  • รศ. ทพญ. ดร.ผกาภรณ์  พันธุวดี  พิศาลธุรกิจ   
  • ผศ. ทพญ. ดร.สรนันทร์   จันทรางศุ