กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2565 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 โดยมีนิสิตลงชาวไทย และชาวต่างชาติ ทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 คน