คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จาก มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จาก มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดย คุณบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทันตแพทย์ ธรรศ สุนทรภิษัช ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นตัวแทนมอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นตัวแทนรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ