คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์