คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สุชิต พูลทอง ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10 และนายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ