คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ทญ.คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา เนื่องในโอกาส มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔