คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี กับคุณยุพา วิษณุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการแสดงความยินดี สายงานบริการ ประจำปี 2565 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ