1 มิถุนายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “สัมมาวาจา พูดดี ชีวิตงาม”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “สัมมาวาจา พูดดี ชีวิตงาม” โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเข้าฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้

img 2 1548 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 3 1548 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 4 1548 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย