9 มิถุนายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเครื่องมือครุภัณฑ์ จาก นิสิตเก่าทันตแพทย์ รุ่นที่ 44 และรุ่นที่ 45

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเครื่องมือครุภัณฑ์ จาก นิสิตเก่าทันตแพทย์ รุ่นที่ 44 และรุ่นที่ 45 ได้แก่ เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องลดความชื้น โดย ทพญ.ศศิธร พูลผล , ทพญ.สดใส ฟูศิริ , ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี และทพ.วิศิษฏ์ โชติชมภู  เป็นตัวแทนมอบ เพื่อให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้กับส่วนงานคลังยาปรุง ภาควิชาเภสัชวิทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ