5 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และให้โอวาทแก่นิสิต ในวาระที่นิสิตเริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเน้นให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง และรับรู้บทบาทหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบด้วยความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ในการนี้ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิต และยังจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์อีกด้วย  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ