3 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการทำทาน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื่อง “เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการทำทาน” โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเข้าฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้