18 พฤษภาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “CARE SMILE Dent Chula Branding Together”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “CARE SMILE Dent Chula Branding Together” โดย คุณดลชัย บุณยะรัตเวช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ