ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม the 8th China-ASEAN Forum in Dentistry วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Live Broadcast

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม the 8th China-ASEAN Forum in Dentistry วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Live Broadcast website xnhc.cafd.org.cn/live

  • โดย ศ.ทพ.ดร. พรชัย จันศิษยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. Time zone UTC+8
  • ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็น Invited speaker ใน International Symposium in Dentistry session วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 – 18.30 น. Time zone UTC+8
  • รศ.ทพญ.ดร. อรนาฏ มาตังคสมบัติ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยาของช่องปาก ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมเป็น Invited speaker ใน International Symposium in Dentistry session วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 – 18.30 น. Time zone UTC+8
  • รศ.ทพญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์ การติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน Scientific Research Presentation Panel วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. Time zone UTC+8

นอกจากนี้นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าวดังนี้

  • Miss Pimpichaya Traithipsirikul นิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “The Influence of Different Restoratives on Microvoids Formation in Restored Non-Carious Cervical Lesions under Cyclic Stress: In Vitro and Simulation Investigation.”
  • Miss Suphalak Photichailert นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก นำเสนอผลงานในหัวข้อ “The Effects of Decellularized Extracellular Matrix Derived from Jagged1-treated Human Dental Pulp Stem Cells on Biological Responses of Stem Cells Isolated from Apical Papilla”
  • Dr. Rahman Wahyudi นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Iloprost Reduces IL-6 and IL-12 Expression by “Inflamed” Pulp Cells.”