คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (RCDS2022) เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

อ.ทพญ.นิศาชล สิริไพบูลย์พงศ์

ภาควิชาปริทันตวิทยาวิทยา

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Young ITI Case Competition

ทพ.ธนภัทร เตชะสำราญ

นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Young ITI Case Competition

อ.ทพญ.ภัณฑิรา อรุณรัตนา

ภาควิชาปริทันตวิทยาวิทยา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Young ITI Case Competition