ห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลารับรอง 3 ปี โดยนับเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพยาธิวิทยาช่องปาก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่แรกและที่เดียวในขณะนี้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

img 5 2534 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย